fbpx

Simon från Huddinge

Registrerade sig hos valutamäklaren FP Markets för 17 minuter sedan.

» Prova FP Markets du med.
75.31 av alla användare förlorar pengar vid handel med CFD'er hos First Prudential Markets Ltd.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Precis som på alla andra områden är kunskap något som brukar belönas på valutamarknaden. En viktig kunskap är att veta vad som får valutakurserna att röra sig uppåt eller neråt. Bortsett från faktorer som räntor och inflation är valutakursen ett av de viktigaste måtten för ett lands relativa ekonomiska hälsa. Din valutahandel blir även påverkad av betalningsbalansen för olika länder, statsskulden, handelsbalansen och många andra faktorer som vi går igenom nedan.

Valutakurser spelar en viktig roll i ett lands handelsnivå, vilket är avgörande för de flesta fria marknadsekonomier i världen. Av denna anledning är valutakurser bland de mest bevakade, analyserade och statligt manipulerade ekonomiska åtgärderna. Växelkurser spelar också roll i mindre skala. Live valutakurserna påverkar en investerares portföljs reala avkastning i realtid, varje sekund. I denna artikel tittar vi på några av de stora krafterna bakom valutakurs förändringar.

Det är många faktorer som bestämmer valutakurserna. Många av dessa faktorer är relaterade till handelsförhållandet mellan de två länderna. Kom ihåg att valutakurser är relativa och uttrycks som en jämförelse av valutorna i två länder. Nedan har vi listat några av de viktigaste determinanterna för växelkursen mellan två länder. Observera att dessa faktorer inte är i någon särskild ordning. som många aspekter av ekonomin, är dessa faktors relativa betydelse föremål för mycket debatt.

Innan vi tittar på dessa krafter bör vi fundera på hur valutakursrörelser påverkar en nations handelsförhållanden med andra nationer. En högre värderad valuta gör ett lands import billigare och exporten dyrare på utländska marknader. En lägre värderad valuta gör ett lands import dyrare och exporten billigare på utländska marknader. En högre växelkurs kan således förväntas förvärra ett lands handelsbalans, medan en lägre växelkurs kan förbättra den. Att avgöra vad som är det bästa värdet för en valuta är således inte lätt, utan något som centralbankschefer och ekonomer världen över funderar på dagligen.
Inflation med pengar som äts upp

Innehåll: En översikt

Ett mått på den ekonomiska hälsan

Valutakursen är ett av de viktigaste medlen genom vilket ett lands relativa nivå av ekonomisk hälsa bestäms. Ett lands valutakurs ger en ögonblicksbild av dess ekonomiska stabilitet. Växelkursen definieras som “den kurs vid vilken ett lands valuta kan omvandlas till en annan.” Det kan variera dagligen med de föränderliga marknadskrafterna för utbud och efterfrågan på valutor från ett land till ett annat. Av dessa anledningar; när man handlar valuta internationellt är det viktigt att förstå vad som bestämmer valutakurser.

Den här artikeln undersöker några av de ledande faktorerna som påverkar variationer och fluktuationer i valutakurser och förklarar orsakerna bakom deras volatilitet och hjälper dig att lära dig att handla forex.

Inflationen

Förändringar i inflation orsakar direkt förändringar i valutakurserna. Ett land med en lägre inflation än ett annat kommer att se värdet på sin valuta stiga. Priserna på varor och tjänster ökar i en långsammare takt där inflationen är låg. Ett land med en konstant lägre inflationstakt uppvisar ett stigande valutavärde medan ett land med högre inflation vanligtvis ser depreciering i sin valuta, något som vanligen åtföljs av högre räntor.

Vanligtvis uppvisar ett land med en konstant lägre inflationstakt ett stigande valutavärde, eftersom dess köpkraft ökar relativt andra valutor. Under den sista halvan av 1900-talet inkluderade länderna med låg inflation Japan, Tyskland och Schweiz, medan USA och Kanada uppnådde låg inflation först senare. Länder med högre inflation ser vanligtvis nedskrivningar i sin valuta i relation deras handelspartners valutor. Detta åtföljs vanligtvis också av högre räntor.

Räntan

Förändringar i ränta påverkar valutans värde och dess förhållande till dollar, euro och andra valutor.

Räntesatser, inflation och växelkurser är alla mycket korrelerade. Genom att intervenerar och manipulera räntorna påverkar centralbankerna både inflation och växelkurser. Ändrade räntor påverkar inflationen och valutavärdena. Högre ränta ger långivare i en ekonomi högre avkastning i förhållande till andra länder. Därför lockar högre räntor utländskt kapital och får valutakursen att stiga.

Effekten av högre räntor mildras emellertid om inflationen i landet är mycket högre än i andra, eller om ytterligare faktorer tjänar till att minska valutan. Det motsatta förhållandet finns för att sänka räntorna – det vill säga lägre räntor tenderar att sänka växelkurserna.

Betalningsbalansen

Ett lands betalningsbalans återspeglar handelsbalansen och resultatet på utländska investeringar. Det består av det totala antalet transaktioner inklusive dess export, import, skulder osv. Ett underskott på bytesbalansen på grund av att mer av ett lands valuta används på att importera produkter än det tjänar genom försäljning av export orsakar att värdet på valutan faller. Betalningsbalansen påverkar ett lands valutakurs. Det betyder också att landet i fråga lånar kapital från utländska källor för att kompensera underskottet. Med andra ord kräver landet mer utländsk valuta än det får genom försäljning av export, och det levererar mer av sin egen valuta än utlänningar efterfrågar dess produkter.

Den överflödiga efterfrågan på utländsk valuta sänker landets växelkurs tills inhemska varor och tjänster är tillräckligt billiga för utlänningar, och utländska tillgångar är för dyra för att generera försäljning för inhemska intressen.

Statsskuld

Statsskuld är den offentlig skuld eller statsskuld som ägs av staten. Ett land med statsskuld är mindre troligt att förvärva utländskt kapital, vilket leder till inflation. Utländska investerare kommer att sälja sina obligationer på den öppna marknaden om marknaden förutspår en ökad statsskuld i ett visst land. Som ett resultat kommer landet att se en minskning av värdet på dess valuta.

Alla länder behöver från tid till annan finansiera storskaliga av underskott för att betala för offentliga projekt och statlig finansiering. Medan sådan aktivitet stimulerar den inhemska ekonomin, är länder med stora offentliga underskott och skulder mindre attraktiva för utländska investerare.

Anledningen? En stor skuld uppmuntrar inflationen, och om inflationen är hög, kommer skulden att minska i värde genom denna inflation och slutligen betalas med billigare real valuta i framtiden.

I värsta fall kan en regering trycka pengar för att betala en del av en stor skuld, men att öka penningmängden orsakar oundvikligen inflationen. Dessutom, om en regering inte kan betjäna sitt underskott genom inhemska medel (sälja inhemska obligationer, öka penningmängden), måste den öka utbudet av värdepapper som säljs till utlänningar och därmed sänka sina priser.

Slutligen kan en stor skuld framstå som oroväckande för utlänningar om dessa tror att landet riskerar att göra en så kallad default. Utlänningar är mindre villiga att äga värdepapper i den valutan om risken för fallissemang är stor. Av detta skäl är landets kreditbetyg som fastställs av till exempel Moody's eller Standard & Poor's avgörande faktor för dess växelkurs.

Handelsbalansen

När det gäller löpande konton och betalningsbalansen är handelsvillkoren förhållandet mellan export och import. Ett lands handelsbalans förbättras om exporten stiger i högre takt än importen. Detta resulterar i högre intäkter, vilket orsakar en högre efterfrågan på landets valuta och en ökning av valutans värde. Detta resulterar i en uppvärdering av valutakursen, vilket i sin tur gör att det kan bli svårare för landets företag att exportera då deras varor, allt annat lika nu är dyrare än tidigare.

Stark ekonomisk utveckling

Utländska investerare söker oundvikligen stabila länder med starka ekonomiska resultat för att investera sitt kapital i. Ett land med sådana positiva attribut kommer att attrahera kapital från andra länder som uppfattas ha högre politisk och ekonomisk risk. Politisk oro kan till exempel orsaka förlust av förtroende för en valuta och kapitalrörelse till valutorna i mer stabila länder.

Politisk stabilitet och prestanda

Ett lands politiska stabilitet och ekonomiska resultat kan påverka dess valutas styrka. Ett land med mindre risk för politisk oro är mer attraktivt för utländska investerare. Ökningen av utländskt kapital leder i sin tur till en uppvärdering av dess inhemska valuta. Ett land med sund finans- och handelspolitik lämnar inget utrymme för osäkerhet i värdet på sin valuta. Ett land som är utsatt för politisk förvirring kan se en försvagning i sin valutakurs.

Recession

När ett land upplever en lågkonjunktur kommer troligen dess räntor att sjunka, vilket minskar denna valutas chanser att attrahera utländskt kapital. Som ett resultat försvagas dess valuta i jämförelse med andra länder, och därför faller valutakursen. Vad som händer när hela världens ekonomier drabbas av en lågkonjunktur, till exempel till följd av Coronaviruset, nämns aldrig i textböckerna i nationalekonomi.

Spekulation

Om ett lands valutavärde förväntas öka kommer investerare att kräva mer av den valutan för att göra en vinst inom en snar framtid. Som ett resultat kommer valutans värde att stiga på grund av ökad efterfrågan. Med denna ökning av valutavärdet kommer också en ökning av växelkursen.

Sammanfattning

Växelkursen för valutan i vilken en portfölj innehar huvuddelen av sina investeringar avgör portföljens reala avkastning. En sjunkande växelkurs minskar uppenbarligen köpkraften för inkomst och kapitalvinster som härrör från eventuell avkastning. Dessutom påverkar växelkursen andra inkomstfaktorer som ränta, inflation och till och med kapitalvinster från inhemska värdepapper. Även om valutakurser bestäms av många komplexa faktorer som ofta lämnar även de mest erfarna ekonomerna kluvna, bör investerarna fortfarande ha en viss förståelse för hur valutavärden och valutakurser spelar en viktig roll

Diskutera gärna makrofaktorer som påverkar valutakurserna i denna posten.
Några förslag på rubriker nedan. Lägg gärna till fler om du vill, men ta helst inte bort några.

Handel mellan länder: Import och export

Importen påverkar genom..
Exporten är viktig för att..
Country's Current Account / Balance of Payments.
I slutändan så är handelsbalansen en viktig faktor för valutakurserna…

Hur stor är stadsskulden?

Government Debt. Hur kontinuerligt betalas den av?

Hur påverkar centralbanker växelkurser?

Många centralbanker runt om i världen upplever inflationen understiger deras mål, trots att de har infört lågräntepolitik och olika okonventionella monetära policies under de senaste åren. En artikel i The Regional Economist förklarar ursprunget till konventionell centralbankpraxis för att hantera inflationen och utforskar en alternativ lösning på problemet med för låg inflation.

Mål för tillväxt av pengar

Vice President och Economist Stephen Williamson förklarade att monetaristiska idéer och erfarenheter av att implementera dessa idéer på 1970- och 1980-talet drev två viktiga utvecklingar i modern centralbank:

  • Erkännandet av att centralbanken är ansvarig för inflationen.
  • Erkännandet av att centralbankens huvudinstrument för monetär kontroll är en kortfristig nominell ränta.

Han noterade att monetarismen är bäst representerad i arbetet hos ekonomen Milton Friedman. Friedman föreslog att det bästa tillvägagångssättet för inflationskontroll är att centralbanken bedriver penningpolitik på ett sådant sätt att ett specifikt mått på pengar i omlopp skulle växa i en konstant takt. Under detta tillvägagångssätt ökar en högre önskad inflationstakt skulle vara förknippade med en högre konstant tillväxttakt.

Många centralbanker antog penningtillväxtmål under 1970- och 1980-talen för att bekämpa den relativt höga inflationstakten i den eran. I själva verket, under sin mandatperiod som Fed-ordförande (1979-1987), sänkte Paul Volcker inflationen från cirka 10 procent till cirka 3,5 procent genom en minskning av tillväxttakten för penningmängden.

Medan receptet med konstant tillväxttillväxt hjälpte till att minska den höga inflationstakten på 1970- och 1980-talet, konstaterade Williamson att det inte fungerade som en pågående metod, eftersom förhållandet mellan pengstillväxt och inflation blev mycket mer instabilt. Följaktligen var centralbankerna tvungna att använda en annan strategi för att hantera inflationen på lång sikt.

Inflationsmål

Många centralbanker har sedan dess antagit uttryckliga inflationsmål. För att flytta inflationen mot målet förlitar sig centralbankerna vanligtvis på en nominell ränta över en natt. I USA, till exempel, använder Federal Open Market Committee den federal funds rate.

Williamson skrev: ”Konventionell centralbankpraxis är att höja det nominella räntemålet när inflationen är hög relativt inflationsmålet och att minska målet när inflationen är låg. Resonemanget bakom denna praxis är att öka räntorna minskar utgifterna, “kyler” ekonomin och minskar inflationen, samtidigt som räntesatserna ökar utgifterna, “värmer upp” ekonomin och ökar inflationen. ”

Men vad händer om centralbankerna kunde öka inflationen genom att höja – snarare än att sänka – sina nominella räntemål? Detta är den viktigaste Neo-Fisherian-principen, som kommer att granskas i nästa blogginlägg.

Centralbanker intervenerar på finansmarknaden på i huvudsak två sätt:

Open market operations adsverksamhet (OMO) beskriver processen där regeringar köper och säljer statliga värdepapper (obligationer) på den öppna marknaden, i syfte att utöka eller kontrahera mängden pengar i banksystemet.

Centralbankens ränta, ofta benämnd diskonteringsränta eller federal funds, fastställs av den penningpolitiska kommittén med avsikt att öka eller minska den ekonomiska aktiviteten. Detta kan verka motintuitivt, men en överhettande ekonomi leder till inflation och det är detta som centralbankerna strävar efter att upprätthålla på en måttlig nivå.

Centralbanker fungerar också som lender of last resort. Om en regering har en blygsam skuldkvot och inte lyckas samla in pengar genom en obligationsauktion, kan centralbanken låna ut pengar till regeringen för att möta dess tillfälliga likviditetsbrist.

Att ha en centralbank som lender of last resort ökar investerarnas förtroende. Investerare är mer bekväma med att regeringarna kommer att uppfylla sina skuldförpliktelser och detta leder till lägre statliga lånekostnader.

Vad ligger räntan på?

Räntenivån och den förväntade framtida räntan har alltid varit en viktig faktor i valutahandel. bla bla.

Ränteförändringar påverkar valutavärdet. Valutakurser, räntor och inflation är alla korrelerade. Höjningar i räntorna orsakar ett lands nuvarande banker och räntesatser.

Centralbanker fastställer centralbankens ränta, och alla andra räntor som individer upplever på personliga lån, bostadslån, kreditkort osv. Härrör från denna basränta. Centralbankens ränta är den ränta som debiteras kommersiella banker som vill låna pengar från centralbanken över natten.

Denna effekt av centralbankens ränta visas nedan när affärsbankerna tar ut en högre ränta från enskilda individer än den ränta de kan låna hos för centralbanken.

Kommersiella banker måste låna medel från centralbanken för att följa en modern bankform som kallas Fractional Reserve Banking. Banker accepterar inlåning och erbjuder lån, vilket innebär att de måste se till att det finns tillräckligt med kontanter för att hanterar dagliga uttag, medan de lånar ut resten av insättarnas pengar till företag och andra investerare som behöver kontanter. Banken genererar intäkter genom denna process genom att ta ut en högre ränta på lån samtidigt som de betalar lägre räntor till insättare.

Centralbanker kommer att definiera den specifika procentandelen av alla insättningsmedel (reserv) som bankerna är skyldiga att avsätta, och om banken inte kommer att få detta, kan den låna från centralbanken till en dagskurs, som är baserad på centralbankens ränta.

Valutahandlare övervakar centralbankernas kurser noga eftersom de kan ha en betydande inverkan på valutamarknaden. Institutioner och investerare tenderar att följa avkastningen (räntor) och därför kommer förändringar i dessa räntor att leda till att handlare kanaliserar investeringar mot länder med högre ränta.

Hur påverkar centralbankerna valutamarknaden?

Valutahandlare bedömer ofta språket som används av centralbankens ordförande för att leta efter ledtrådar om centralbanken sannolikt kommer att öka eller sänka räntorna. Språk som tolkas för att föreslå en ökning/minskning av frekvenser kallas Hawkish/Dovish, eller hökaktig/Duvaktig. Dessa subtila ledtrådar kallas ”framåtriktning” och har potential att flytta valutamarknaden.

Handlare som tror att centralbanken är på väg att inleda en räntehöjningscykel kommer att göra en lång handel till förmån för den valutan, medan handlare som förväntar sig en duvaktig inställning från centralbanken kommer att se till att korta valutan.

Vad är Carry trade?

Visste du att det finns en handelsstrategi som gör att Du kan tjäna pengar även om valutakurserna förblir samma under långa perioder? Det finns och det är ett av de mest populära sätten att tjäna pengar av många av de största och bästa kapitalförvaltarna i det finansiella universumet. Det kallas “Carry Trade”.

Hur fungerar en carry trade?

En carry trade innebär att Du lånar eller säljer ett finansiellt instrument med en låg ränta och sedan använder kapitalet för att köpa ett finansiellt instrument med en högre ränta.

Medan du betalar den låga räntan på det finansiella instrumentet du lånade/sålde, tjänar Du högre ränta på det finansiella instrumentet du köpte. Så din vinst är de pengar du tjänar från räntedifferensen.

Exempel på en carry trade

Låt oss säga att du går till en bank och lånar 10 000 dollar. För detta får Du betala en avgift om en procent per år, det vill säga räntan. Med de lånade pengarna köper Du en obligation på 10 000 dollar som betalar 5 procent per år.

Vad är din vinst? Det är skillnaden mellan räntan Du betalar, och de räntan Du får, det vill säga 4 procent vilket inte låter så pass mycket, eller lönsamt. De flesta valutahandlare kan trada in mer än detta.

Men när du tillämpar det på spotmarknaden med högre hävstångseffekt och dagliga räntebetalningar kan det bli ganska spännande att luta sig tillbaka och se hur ditt konto växer dagligen.

För att ge dig en idé om effekten av detta så ger en räntedifferens på tre procent 60 procent årlig ränta per år på ett konto som har 20 gånger hävstångseffekt!

Exempel Carry Trade med hävstång

Låt oss säga att du lånar 1 000 000 dollar till en ränta på 1 procent

Banken lånar dock inte bara en miljon dollar till någon utan kräver en säkerhet, i detta fall 10 000 dollar som Du får tillbaka när Du betalar tillbaka lånet.

Du gör sedan samma sak som tidigare och köper en obligation som betalar fem procent. Efter ett år får Du 50 000 dollar i ränta på obligationen, samtidigt som du betalar banken 10 000 dollar i ränta. Nettovinsten blir då 40 000 eller 400 procent för att vara exakt.

Hur handlar experter just nu?

Många plattformar för valutahandel, såsom IG's eller Plus500, har indikatorer som visar på hur många som köper respektive säljer en specifik valuta just nu.

Vad är politiska risker i valutasammanhang?

Diskutera politisk osäkerhet, t. ex som Trump vid makten 🙂 Eller allt möjligt annat..

TCW-index: Vilka valutor ingår 2020?

Precis som för det mesta andra på de finansiella marknaderna finns det ett effektiva växelkursindex. Att välja ut vilka valutor som ska ingå i ett sådant kan emellertid vara godtyckligt.

Ett exempel är att export- eller importandelen för landet i fråga måste vara högre än t.ex. 0,5 procent. Denna ansats följs bland annat av Federal Reserve och ECB. Ett problem med detta är att vikterna kan ändras från mättillfället. Ett land som var en betydande handelspartner för ett antal år sedan kan vara en oviktig handelspartner i dag.

Saken kompliceras även av att ett land med vilket den bilaterala handeln är liten kan vara en stor och viktig konkurrent på världsmarknaden. Den brittiska centralbanken Bank of England har valt ett alternativ som innebär att man löpande ser över denna regel och varje år inkluderar eller exkluderar länder enligt denna regel. Olika länder kommer då att ingå vid olika tidpunkter.

Ett annat sätt kan vara att utgå från geografiska områden eller ekonomiska grupperingar. OECD beräknar ett växelkursindex som endast avser OECD-länder och Federal Reserve väljer att ta fram ett av de smalare växelkursindex baserat på vad denna anser vara en betydande valuta. IMF:s beräkningar av växelkursindex (TCW) inkluderar helt enkelt de valutor för vilka det finns statistik för viktberäkningar. Det står klart att det inte finns något invändningsfritt sätt att välja antalet valutor som ska ingå i ett index.

TCW-index

TCW-index har ett startdatum per den 1992-11-18, och startvikten var alltså 100 vid detta tillfälle. Detta index mäter kronkursen mot en korg av olika valutor. Indexet visar hur kronans värde har förändrats över åren. Ett högt värde på index betyder att kronans värde försvagats – vår korg av valutor har blivit dyrare att köpa med svenska kronor. TCW bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som “tredjelandseffekter”.

Vad får man för pengarna?

Köpkraftsparitet eller purchasing power parity, PPP, är ett mått som används inom nationalekonomin i syfte att jämföra priser på varor och tjänster i olika länder. I korthet innebär detta ”Vad får Du för pengarna i respektive land”.

Köpkraftsparitet är ett sätt att beräkna den växelkurs som skall finnas mellan olika valutor för att länderna skall ha motsvarande köpkraft. Sedan 1986 Varje år sedan 1986 publicerar den brittiska tidningen The Economist sitt Big Mac Index.

Tidningen har på ett otroligt enkelt sätt kommit på ett sätt att förklara vad köpkraftsparitet står för. The Economist tittar på vad en Big Mac kostar i varje land. Dessa priser fungerar som underlag för ett index som index som visar köpkraftspariteten länder emellan.

Tanken med detta index är att jämföra priset för en standardiserad produkt (Big Mac). Teorin bakom detta index är att priset på hamburgaren påverkas av ändringar i växelkurserna. Hamburgaren fungerar som den varukorg som vanligen används vid beräkning av köpkraftspariteten.

Vad är skillnaden mellan PPI & KPI?

Både producentprisindex (PPI) och konsumentprisindex (KPI) är index som mäter prisändringarna över tid för olika kategorier av varor och tjänster. Dessa index brukar offentliggöras av till exempel Statistiska Centralbyrån, eller liknade motsvarigheter i utlandet.

I allmänhet representerar PPI de prisnivåer som mottagits av de ursprungliga tillverkarna av produkter och tjänster. Det är ofta från grossister, distributörer och andra icke-konsumenter tidigt i leveranskedjan. KPI i allmänhet representerar de prisnivåer som betalas av de slutliga konsumenterna från den sista länken i leveranskedjan t.ex. detaljister. Därför används PPI oftare än CPI av inköpare.

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (CPI) är ett mått på den genomsnittliga förändringen över tid i de priser som betalas av urbana konsumenter för en korg med konsumentvaror och tjänster. Index är tillgängliga både på nationell bas som olika geografiska områden. Medelprisdata för utvalda utilities, fordonsbränsle och livsmedelsartiklar finns också tillgängliga.

Producentprisindex

Producentprisindex (PPI) mäter den genomsnittliga förändringen över tiden i de inhemska tillverkarnas försäljningspriser för deras produktion. Priserna som ingår i PPI är från den första kommersiella transaktionen för många produkter och vissa tjänster.

PPI i förhållande till KPI

Ibland antas att riktningen och storleken på prisförändringarna i Producentprisindex (PPI) kommer att visa en parallellliknande förändring i konsumentprisindex (KPI) för alla artiklar. När detta antagna samband motsägs av faktiska indexförändringar, frågar många dataanvändare varför PPI och KPI visar olika prisrörelser.

Svaret är att begreppsmässiga och definitiva skillnader mellan PPI och KPI – skillnader som överensstämmer med användningen av de två åtgärderna – bidrar till skillnaderna i deras prisrörelser. En primär användning av PPI är att tappa av inkomstströmmar för att mäta den verkliga produktionstillväxten.

En primär användning av KPI är att justera inkomst- och utgiftsströmmar för förändringar i levnadskostnaderna. De olika användningarna resulterar i definitiva skillnader som kan kategoriseras i tre kritiska områden

(1) omfattning och täckning

(2) kategorisering och

(3) andra tekniska skillnader.

Inom PPI, indexet som är bäst i linje med KPI för alla artiklar är PPI för personligt konsumtion, en väsentlig komponent i slutlig Efterfrågan inom PPIs primära aggregeringsmodell, systemet Final-Demand-Intermediate Demand.

När det gäller varor följer PPI för personlig konsumtion förändringar i tillverkarens försäljningspriser för mat, konsumentenergivaror och andra konsumtionsvaror som inte är livsmedel och energi. Från tjänsteperspektivet spårar det personliga konsumtionsindex förändringar i priser som mottagits av tjänsteproducenter för transport av privatpassagerare, transport och lagring av personlig konsumtionsvaror, grossist- och detaljhandel med varor för personlig konsumtion och andra tjänster än handel, transport och lager säljs till personlig konsumtion. KPI för alla artiklar för alla urbana konsumenter (CPI-U), USA: s stadsgenomsnitt, mäter den genomsnittliga prisförändringen i urbana konsumenter betalar för varor och tjänster.

Räckvidd och täckning

PPI: s räckvidd för personlig konsumtion inkluderar all försäljningsbar produktion som säljs av inhemska producenter till ekonomin för personlig konsumtion. Huvuddelen av den försäljningsbara produktionen som säljs av inhemska producenter kommer från den privata sektorn. emellertid producerar regeringen viss försäljningsbar produktion som ligger inom PPI: s räckvidd. Till skillnad från PPI: s omfattning inkluderar KPI: s varor och tjänster som tillhandahålls av företag eller myndigheter när uttryckliga användaravgifter bedöms och varorna eller tjänsterna betalas av konsumenterna.

PPI för personlig konsumtion och KPI skiljer sig också i sin behandling av import. KPI inkluderar inom sin omfattning varor och tjänster som köpts av inhemska konsumenter och inkluderar därför import. PPI inkluderar däremot inte import, eftersom importen per definition inte produceras av inhemska företag. Importen utgör en betydande del av KPI, särskilt inom kläder och nya bilar, och deras inkludering i KPI och uteslutning i PPI för personlig konsumtion orsakar en väsentlig skillnad mellan de två indexen.

KPI inkluderar endast komponenter av personlig konsumtion som direkt betalas av konsumenten, medan PPI för personlig konsumtion inkluderar komponenter för personlig konsumtion som inte betalas av konsumenten. Exempelvis inkluderar PPI för personlig konsumtion medicinska tjänster som betalas av tredje parter som arbetsgivare eller den regeringen. KPI inkluderar däremot endast betalningar som görs direkt av konsumenter för medicinsk vård. I december 2011 bestod medicinska tjänster 23,1 procent av PPI för personlig konsumtion, men endast 5,3 procent av KPI för alla artiklar.

Kategorisering

PPI och KPI kategoriserar ett antal varor och tjänster olika inom sina indexstrukturer. Skillnader i kategorisering för varor och tjänster mildras vid höga aggregeringsnivåer men kan skapa skillnader på lägre nivåer. PPI klassificerar till exempel verktyg, som elkraft och naturgas, som varor, medan KPI kategoriserar verktyg som tjänster. Den övergripande PPI för personlig konsumtion och KPI inkluderar båda verktyg; PPI för tjänster för personlig konsumtion utesluter emellertid verktyg, medan CPI för tjänster inkluderar verktyg, vilket gör de två tjänsterna mindre jämförbara än de totala indexen.

PPI och KPI skiljer sig också i kategorisering och behandling av handel och transport. PPI skiljer i allmänhet kostnaderna för transport, detaljhandel och grossist av varor från själva varan och klassificerar handel och transport som tjänster. Däremot inkluderar priserna för varor, mätt med KPI, vanligtvis värdet på varan, värdet på att transportera varan och de handelsmarginaler som är förknippade med försäljningen av varan.

Andra tekniska skillnader

Flera andra tekniska skillnader finns mellan PPI för personlig konsumtion och KPI. PPI och CPI är båda konstruerade med användning av en modifierad Laspeyres indexformel, men CPI uppdaterar vikterna vartannat år och PPI uppdaterar vikterna var femte år. CPI implementerar också en geometrisk medelformel på den objektnivå som PPI inte gör. Den geometriska beräkningen minskar substitutionsförspänningen, vilket leder till lägre mått på inflationen i perioder med prisökningar. PPI försöker samla priser för en specifik dag i månaden, medan KPI samlar priser under hela månaden. Slutligen inkluderar priser mätt med KPI försäljnings- och punktskatter, medan priser mätt med PPI exkluderar dessa skatter.

Vilka tekniska faktorer påverkar valutorna?

Trendindikatorer

Trendföljande indikatorer, eller Trendindikatorer, skapades för att hjälpa handlare att handla valutapar som trender upp eller trender ner. Vi känner alla till uttrycket “trenden är din vän”. Dessa trendindikatorer kan hjälpa till att peka ut trendens riktning och kan berätta om en trend verkligen existerar.

Moving Average Indicator

Moving Average (MA), eller glidande medelvärde, är ett tekniskt verktyg som visar valutaparets pris i genomsnitt under en tidsperiod. Den utjämnande effekten detta har på diagrammet ger en tydligare indikation på vilken riktning paret rör sig – antingen uppåt, nedåt eller i sidled. Det finns olika rörliga medelvärden att välja mellan, med enkla rörliga medelvärden och exponentiella rörliga medelvärden som de mest populära bland valutahandlare.

Oscillatorindikatorer

Oscillatorer ger handlare en uppfattning om hur momentum utvecklas på ett specifikt valutapar. När priset stiger kommer oscillatorerna att röra sig högre. När priset sjunker kommer oscillatorerna att falla. När oscillatorer når en extrem nivå, kan det vara dags för priset att vända tillbaka till medelvärdet

Betänk, att bara för att en oscillator når “överköpta” eller “översålda” nivåer betyder det inte att vi bör kalla det för en topp eller botten. Oscillatorer kan stanna på extrema nivåer under lång tid, så vi måste vänta på ett giltigt tecken på ett trendbrott innan vi handlar.

RSI-indikator

Relative Strength Index är utan tvekan den mest populära oscillatorn att använda. En viktig komponent i formeln är förhållandet mellan den genomsnittliga vinsten och den genomsnittliga förlusten under de senaste 14 perioderna. RSI är bundet mellan 0 – 100 och betraktas som överköpt över 70 och översålt när det ligger under 30. Många valutahandlare arbetar med en enkel men fungerande strategi som gör att de säljer när 70 korsas ovanifrån och köper när 30 korsas underifrån.

Stokastikindikator

Stochastics erbjuder handlare en annan metod för att beräkna prissvängningar genom att spåra hur långt det nuvarande priset är från det lägsta botten under det senaste X-antalet perioder. Detta avstånd delas sedan av skillnaden mellan det höga och det låga priset under samma antal perioder. Den skapade linjen, % K, används sedan för att skapa ett rörligt medelvärde, % D, som placeras direkt ovanpå % K.

Hur är den förväntade ekonomiska tillväxten?

asdasd

Kommer mycket turister till landet?

Länder som är prisvärda får ofta rejält med turister, vilket kan påverka växelkursen på sikt..

Hur utvecklas inflationen?

Inflation är ett mått på stigande priser på varor och tjänster i en ekonomi. Om inflationen inträffar, vilket leder till högre priser på grundläggande behov såsom mat, kan det ha en negativ inverkan på samhället.

Inflation kan förekomma i nästan alla produkter eller tjänster, inklusive behovsbaserade utgifter som bostäder, mat, medicinsk vård och verktyg, liksom önskade utgifter, såsom kosmetika, bilar och smycken. När inflationen förstärks i en ekonomi blir förväntningarna på ytterligare inflation en övervägande oro i både konsumenters och företagens medvetande.

Centralbanker i utvecklade ekonomier, inklusive Federal Reserve i USA, övervakar inflationen. Fed har ett inflationsmål på cirka 2% och anpassar penningpolitiken för att bekämpa inflationen om priserna stiger för mycket eller för snabbt. Samma mål gäller för övrigt för svenska Riksbanken.

Inflation kan vara ett problem eftersom det gör pengar som sparas idag mindre värdefulla i morgon. Inflationen eroderar konsumentens köpkraft och kan till och med störa möjligheten att gå i pension. Till exempel, om en investerare tjänade fem procent på investeringar i aktier och obligationer, men inflationstakten är tre procent, tjänade investeraren bara två procent i reala termer.
Galen inflation i Somalia

Vad driver inflationen?

Det finns olika faktorer som kan driva priser eller inflation i en ekonomi. Normalt är inflationen en följd av en ökning av produktionskostnaderna eller en ökad efterfrågan på produkter och tjänster.

Kostnadsdriven inflation

Kostnadsdriven-inflation uppstår när priserna ökar på grund av ökade produktionskostnader, såsom råvaror och löner. Efterfrågan på varor är oförändrad medan utbudet av varor minskar på grund av de högre produktionskostnaderna. Som ett resultat överförs de extra produktionskostnaderna till konsumenterna i form av högre priser för de färdiga varorna.

Efterfrågedriven inflation

Efterfrågan på inflationen kan orsakas av en stark konsumentefterfrågan på en produkt eller tjänst. När det finns en ökning i efterfrågan på varor i en ekonomi ökar priserna och resultatet är efterfrågedriven inflation. Konsumenternas förtroende tenderar att vara högt när arbetslösheten är låg och lönerna ökar – vilket leder till mer utgifter. Ekonomisk expansion har en direkt påverkan på konsumentutgifterna i en ekonomi, vilket kan leda till en hög efterfrågan på produkter och tjänster.

När efterfrågan på en viss vara eller tjänst ökar minskar det tillgängliga utbudet. När färre artiklar finns tillgängliga är konsumenterna villiga att betala mer för att få artikeln – vilket beskrivs i den ekonomiska principen om utbud och efterfrågan. Resultatet är högre priser på grund av efterfrågan på inflationen.

Bostadsmarknaden

Om det är efterfrågan på bostäder eftersom ekonomin upplever en expansion, kommer huspriserna att stiga. Efterfrågan påverkar också produkter och tjänster som stöder bostadssektorn. Produkter som timmer och stål, såväl som spikar och nitar som används i hem, kan alla se ökade efterfrågan till följd av högre efterfrågan på bostäder.

Expansiv finanspolitik

Regeringarnas expansiva finanspolitik kan öka mängden inkomster för både företag och konsumenter. Om en regering sänker skatten kan företag spendera det på kapitalförbättringar, löner för anställda eller nyanställningar. Konsumenter kan också köpa fler varor. Regeringen kan också stimulera ekonomin genom att öka utgifterna för infrastrukturprojekt. Resultatet kan bli en ökad efterfrågan på varor och tjänster, vilket kan leda till prisökningar.

Mått på inflationen

Det finns några mätvärden som används för att mäta inflationstakten. En av de mest populära är Consumer Price Index (CPI), som mäter priserna för en korg med varor och tjänster i ekonomin, inklusive mat, bilar, utbildning och rekreation.

Ett annat mått på inflationen är producentprisindex (PPI), som rapporterar de prisförändringar som påverkar inhemska producenter. PPI mäter priserna på bränsle, jordbruksprodukter (kött och spannmål), kemiska produkter och metaller. Om de prishöjningar som får PPI att spikas överförs till konsumenterna kommer det att återspeglas i konsumentprisindexet.

Vad händer med arbetslösheten?

Ekonomiska rapporter är ryggraden i en valutahandlares spelbok. Att följa en ekonomisk rapportkalender är avgörande för att hålla dig uppdaterad på denna snabba marknadsplats som kallas för valutamarknaden.

Bruttonationalprodukten (BNP) kan vara den mest synliga ekonomiska statistiken, eftersom det är baslinjen för ett lands ekonomiska resultat och styrka. BNP mäter den totala produktionen av varor och tjänster som produceras inom en ekonomi. Det är emellertid avgörande att komma ihåg att BNP är en släpindikator. Det betyder att den rapporterar om händelser och trender som redan har inträffat.

Inflationen är också en viktig indikator eftersom den skickar en signal om ökande prisnivåer och fallande köpkraft. Men inflationen är ett tveeggat svärd. Många anser att det lägger press nedåt på en valuta på grund av återköpande köpkraft. Inflation kan också leda till valutaökning, eftersom det kan tvinga centralbanker att höja räntorna för att bromsa stigande inflationsnivåer. Inflationen är en mycket omtvistad fråga bland ekonomer, och dess effekter på valutor är sällan enkla.

Sysselsättningsnivåer, detaljhandelsförsäljning, tillverkningsindex och kapacitetsutnyttjande innehåller också viktig information om den nuvarande och förutsagda styrkan i en ekonomi och dess valuta. De kan bekräfta de primära faktorerna som beskrivit ovan.

Många hör om arbetslöshet, men det är inte alla som kan förklara varför dessa siffror är viktiga för utvecklingen och välbefinnandet i en nation. Arbetslöshetens betydelse sträcker sig också till valutahandel, så vem som helst med vinst i tankarna bör vara medveten om denna siffra.

Arbetslösheten är en av de viktigaste indikatorerna på ett lands ekonomiska status, och därför påverkar den också en valutas stabilitet och rörelser i valutakurser.

Vad är arbetslöshet?

Enkelt uttryckt är arbetslösheten andelen arbetslösa i ett lands arbetskraft. Dessa människor är både kapabla och villiga att utföra på ett jobb, men de kan inte hitta ett. De är således arbetssökande.

Det är viktigt att notera att arbetslösa och icke-arbetande personer är två olika saker, för det senare kan vara sammansatt av personer som studerar, är pensionerade eller funktionshindrade. Den sista gruppen utgör inte en del av arbetskraften; de ingår därför inte i arbetslösheten.

Varför är det viktigt?

Siffran förändras först efter att ett lands ekonomiska tillstånd redan har gjort det, så det är mycket troligt att volatiliteten kommer att uppstå, för det ger handlare ledtrådar om ekonomins stabilitet och sannolika monetära politik i framtiden, eftersom beslutsfattare använder denna statistik för att studera vilka sektorer som förlorar jobb snabbare.

Ändå är det viktigt att notera att månatliga jämförelser påverkas av effekterna av säsongsmässighet och att årliga jämförelser är mer exakta för ett lands tillväxt.

Hur påverkar arbetslösheten valutamarknaden?

Som nämnts är arbetslösheten av betydelse för ett lands kommande ekonomiska förändringar. Nedan ser vi på tre vanliga fall av hur denna ekonomiska indikator påverkar valutor.

a. När arbetslösheten är högre än förväntat

När ett lands arbetslöshet blir för hög försöker regeringar stimulera ekonomin genom att skapa arbetstillfällen.

En instans är den amerikanska centralbanken Fed som skulle sänka räntorna och utöka sin penningpolitik. Om detta misslyckas är nästa steg anställning av skatteåtgärder, offentlig anställning eller ansökan om arbetslöshetsersättning.

Som sådan är stigande arbetslöshet negativt för ett lands valuta och utlöser ofta baisseartade vändningar.

b. När arbetslösheten är lägre än förväntat

Det betyder ett ökat utrymme för konsumtion på grund av fler och högre inkomster. Det faktum kan leda till inflationstryck och räntorna kan stiga.

Till skillnad från höga nivåer är sänkningar av arbetslösheten gynnsamma för både ett land och dess valutas värde, vilket skapar ett hausseartat tryck på valutan.

Till exempel såg Japan att arbetslösheten sjönk till 2,4 % under början av 2018, och valutaparet USD/JPY gick ner efter att JPY steg med 0,22 % i värde.

c. När arbetslöshetenligger under dess naturliga takt

Arbetslösheten kan inte hållas under sin ”naturliga takt” för länge, för den skulle provocera inflationen.

Emellertid har arbetslöshetens “naturliga takt” varit föremål för många debatter om dess noggrannhet nyligen, trots att de traditionellt uppskattats till 5,5 procent.

Spekulationer: Hur ändras politiken och vad väntas i framtiden?

Det finns alltid en rad olika moment som det spekulera kring, t. ex vem som blir USA's nästa president och vad det har för utveckling på handelsrelationer och dollarns värde. Ifall tillräckligt många eller stora marknadskrafter spekulerar så finns det risk att en valuta snabbt rör sig åt en viss riktning.

Support


Valutahandel.se
c/o Short Selling SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2024 www.valutahandel.se All Rights Reserved.